Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

Bulldozed
22:24
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Bulldozed
22:23

March 15 2017

Bulldozed
10:36
1085 53ee 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viaIriss Iriss
Bulldozed
10:34

March 13 2017

Bulldozed
22:35
2901 19a7 400
Reposted fromcorvax corvax viasection section
Bulldozed
22:34
7830 333a 400
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viachmiel66 chmiel66

February 18 2017

Bulldozed
01:07
2370 acde 400
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viadiedrunk diedrunk
Bulldozed
01:07

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny
Reposted frominpassing inpassing viamelan melan
Bulldozed
01:07
Bulldozed
01:06

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura vialaluna laluna
Bulldozed
00:58
9340 e1a8 400
chyba spróbuję

June 29 2015

Bulldozed
21:39
5736 5da7 400
Bulldozed
21:38
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viamyteatime myteatime
Bulldozed
21:12
Bulldozed
21:08
Bulldozed
21:06
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"

June 06 2015

Bulldozed
22:32
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważna.. 
Reposted frommefir mefir viacytaty cytaty
Bulldozed
22:30
Bulldozed
22:20
0547 a791 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeweloff leweloff
Bulldozed
22:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl